ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja

Historia

Spisy treści

Instrukcja

Kontakt


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


ROCZNIK ŁÓDZKI
TOM 55, 2008


ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Pietras, W kwestii pochodzenia Sulimów łęczyckich - 11
Jarosław Kita, Właściciele Bąkowej Góry w XIX w. Przyczynek do obrotu majątkami ziemskimi w Królestwie Polskim - 41
Leszek Olejnik, Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi w latach 1899–1948 - 55
Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (Łódź) 1918–1939. Próba charakterystyki - 79
Witold Jarno, Powstanie i struktura dowództwa Okręgu Wojskowego Łódź na stopie wojennej w I połowie 1945 r. - 109
Ewa Witkowska-Urban, Udział Stefana Truchima w tworzeniu i rozwoju łódzkiego ośrodka akademickiego - 123

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Alicja Szymczak, Średniowieczna księga wójtowsko-radziecka Łodzi - 135
Zdzisław Włodarczyk, Kontrowersje wokół budowy synagogi w Wieluniu - 147
Tomasz Olszacki, Zamek w Besiekierach – wybrane elementy zabudowy w świetle źródeł pisanych, ikonograficznych oraz nowych badań terenowych - 157
Anna Kaniewska, Podstawowe zasady i organizacja udostępniania materiałów archiwalnych oraz pomoce ewidencyjno-informacyjne w Archiwum Państwowym w Łodzi - 175
Dokumenty łódzkiej bezpieki dotyczące reakcji mieszkańców Łodzi na Poznański Czerwiec 1956 r. – opracował i przygotował Łukasz Jastrząb - 187

RECENZJE I ZAPISKI

Tomasz Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815–1871. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, ss. 384 (Krzysztof Tomasz Witczak) - 199
Irena Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, ss. 432 (Ilona Florczak) - 204
Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. XI, Kutno 2007, ss. 590 (Jerzy Pawlak) - 208
Rocznik Wieluński, t. 7, Wieluń 2008, ss. 208 (Tadeusz Grabarczyk) - 214
Zeszyty Radomszczańskie, t. I, Radomsko 2007, ss. 204 (Tadeusz Grabarczyk) - 216
Włodzimierz Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921–1939, Łódź 2007, ss. 565 (Krzysztof Lesiakowski) - 218
W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927–2007, pod redakcją Alicji Szymczakowej i Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2007, ss. 202 (Marcin Matusiak) - 224
„Niepodległość” (1929–1939). Pismo, twórcy, środowisko, pod redakcją Pawła Samusia, Płock 2007, ss. 305 (Piotr Kilańczyk) - 228
Czas przeszły – ciągle obecny. Powroty. Historia, wspomnienia, dokumenty pod redakcją Juliana Baranowskiego i Zbigniewa Onufrzaka, Łódź 2007, ss. 344 (Paulina Adryańczyk-Linard) - 231
Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak, Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Łódź – Wieluń 2008, ss. 287 (Tomasz Pietras) - 234

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z konferencji I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, Toruń, 6–7 XII 2007 r. (Ilona Florczak) - 241
Wystawa pt. „Warszawski szyk” w Muzeum Herbsta – Oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 31 I – 24 III 2008 r. (Przemysław Waingertner) - 244
Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności”, Łódź, 20 II 2008 r. (Przemysław Waingertner) - 245
Sprawozdanie z I Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków, Łódź, 16 – 18 V 2008 r. (Monika Bielerzewska, Karolina Sikała) - 246
Sesja naukowa i wystawa 220 lat Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki, 16 IX 2008 r. (Andrzej Wróbel) - 247
III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22 – 24 IX 2008 r. (Agata Kaczmarek, Krzysztof Latocha) - 251
Sprawozdanie z konferencji Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego, Lublin, 23 – 24 X 2008 r. (Ilona Florczak) - 255
Sprawozdanie z prac Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach (Przemysław Stępień) - 258

PRO MEMORIA

Andrzej Urbaniak (1953–2008), (Jerzy Pawlak) - 263

LISTY DO REDAKCJI

W odpowiedzi Panu prof. Stanisławowi Zajączkowskiemu na recenzję książki Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku  Tomasz Andrzej Nowak - 267


Rocznik Łódzki
2008, t. 55

Pobierz spis treści
w formacie PDF

 

Rocznik Łódzki ©